ՀԱՅ.  РУСС.

+(374)93-78-78-33
Tel / Viber / WhatsAPP
Доставка Цветов по Армении 7/24
Корзина: 0 товаров

Договор публичной оферты - Հրապարակային առաջարկը ծաղիկների մանրածախ առուծախի պայմանագիր կնքելու մասին

 

Սույն առաջարկում ներքոնշյալ տերմինները օգտագործվում են հետևյալ իմաստով`

  1. Տերմիններ և սահմանումներ

1.1. «Գնորդ» - ցանկացած անձ, (քաղաքացի, անհատ ձեռնարկատեր կամ իրավաբանական անձ), ով ձևակերպում է պատվեր (այսուհետ` «Պատվեր») ծաղիկների գնման և առաքման համար, այդ  տեղեկատվությունը, որը հասանելի է «ինտերնետային կայքում», ընդունում է վաճառողի սույն հրապարակային առաջարկը` մանրածախ վաճառքի պայմանագրի եզրակացության վերաբերյալ:

1.2. «Վաճառող» - կազմակերպություն` անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատեր` առուծախի պայմանագրով սպառողներին ապրանքներ իրացնող:

1.3. «Առաջարկի ընդունում» - գնորդների առաջարկի լրիվ և անվերապահ ընդունում  պատվերի ձևակերպման ճանապարհով «ինտերնետ կայքով» և դրա վճարումով:

1.4. «Ինտերնետ կայք» - Ինտերնետ-խանութ  www.nvirir.net

1.5. «Պայմանագիր» - Ծաղիկների մանրածախ գնումների պայմանագիր:

1.6. «Ծաղիկներ» - նախատեսված գնորդի պահանջներին  համապատասխան` օգտագործելով մասնագիտական ծաղկային հմտությունները` ամբողջ ծաղիկներով և այլ բույսերով, հատուկ փաթեթավորում (այդ թվում` զամբյուղներ, դեկորատիվ ծաղիկներ, ժապավեններ և այլն), բացիկներ և այլ տեքստային կրիչներ, ինչպես նաև լրացուցիչ նվերներ, որոնք ներկայացված են կայքում:

1.7. «Ստացող» - գնորդի կողմից նշված անձ` առաքված  ծաղիկների ընդունող:

1.8. «Պատվեր» - կայքում վաճառողի հրատարակած հայտարարությունը  գնորդի կողմից ծաղիկների գնման  առաքման մասին, որը ներառում է երկու կողմերի փոխհամաձայնեցում  ծաղիկների քանակական և որակական բնութագրերի, ինչպես նաև  առաքման ժամի և տեղի տեղեկատվություն:  Տեղեկությունների ցանկը,  որոնք առկա են  կողմերի պայմանագրում պատվերի ձևակերպման ժամանակ,  որոշվում թիվ 2 - Առաջարկները:

Գնորդը կարող է ձևակերպել պատվերը կայքով կամ հեռախոսային  օպերատորի  միջոցով, որոնք նշված են կայքում` սույն հրապարակային առաջարկի պայմաններով: 

Գնորդը` ձևակերպելով ծաղիկների ձեռք բերման և առաքման պատվերը, որի   մասին տեղեկատվությունը հասանելի է ինտերնետային կայքում, ընդունում է վաճառողի սույն հրապարակային առաջարկը (առաջարկ) մանրածախ առուծախի պայմանագրի  եզրակացության վերաբերյալ: Մանրածախ առուծախի պայմանագրի կնքման առաջարկը գործում է ցանկացած ծաղիկների համար այն ամբողջ ժամանակահատվածում, մինչ համապատասխան ծաղիկների մասին տեղեկությունը  հասանելի կլինի կայքում:

Ծաղիկների գնման և առաքման պատվերի հաստատման պահից` ձևակերպված Ինտերնետային կայքի պայմաններին համապատասխան, վաճառողի և գնորդի միջև կնքված է պայմանագիր մանրածախ առուծախի մասին:

  1. Պայմանագրի առարկան

2.1. Վաճառողը պարտավորվում է ստորագրել համաձայնագիր, համաձայն կայքում հրապարակված գնացուցակի և կատալոգների, կազմակերպել ծաղիկների առաքումը պատվիրատուին, իսկ գնորդը պարտավորվում է վճարել ծաղիկների համար սույն պայմանագրի համաձայն: Ծաղինկերի որակը և անվանումը որոշվում է գնորդի պատվերով` կայքում տեղադրված կանոններին համապատասխան:

2.2. Գնորդի պատվերի ընդհանուր գումարը (այսուհետ` «Պատվերի գումար» անվանումով), ներառում է ծաղիկների գնման գինը և գնորդի կողմից նշված առաքման արժեքը: 

2.3 Այն դեպքում, երբ գնորդը նշում է պատվերը  հեռավոր վայրերում`  առաքման կամ հազվագյուտ տեսակների ծաղիկների վերջնական գինը և պայմանագրի այլ պայմաններ համաձայնեցվում են հեռախոսով կամ էլեկտրոնային հասցեով:

2.4. Ծաղիկները հանձնվում են պատվիրատուին` պատվերում նշված հասցեով: Գնորդի պատվերի իրականացման ժամկետը կախված է ծաղիկներից (ծաղկեփնջեր և ծաղկային կոմպոզիցիա, հարսանեկան ծաղկեփնջեր), առաքման պայմաններից (առաքում աշխատանքային ժամերին, առաքում տոներին և տոների նախօրեին, առաքում ոչ աշխատանքային օրերին)  առաքման տեղից, սպասարկման գոտուց: Ծաղիկների առաքման ժամկետների մանրամասն նկարագրությունը պատվիրատուների համար  ներկայացված է «Առաքման կարգ» բաժնում:

2.5. Վաճառողի պաշտոնական կայքում պատվերի գրանցման կարգը հետևյալն է` գնորդը պարտավորվում է տրամադրել իրենց և ծաղիկները ստացողի մասին հետևյալ տեղեկություններ `

  • Անուն, ազգանուն, քաղաք, երկիր, էլեկտրոնային հասցեն և հեռախոսահամարը,
  • Ծաիղիկները ստացողի անունը, ազգանունը, առաքման հստակ հասցեն, կոնտակտային համարներ և առաքման ցանկություն:

2.6. Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում տեղեկատվության բովանդակության և ստույգության համար` ներկայացված գնորդի կողմից պատվերի ձևակերպման ժամանակ,  այդ թվում նրանց կողմից նշված  անձնական տվյալները: Այն չի համարվում խախտում, վաճառողը տրամադրում է տեղեկություն գործակալներին և երրորդ անձին, ով գործում է վաճառողի հետ` համաձայն  պայմանագրի, որպեսզի կատարի պարտավորությունները հաճախորդների առաջ, այդ թվում, գովազդային ակցիաների և հատուկ առաջարկների տեղեկացում, սակայն չի սահմանափակվում դրանով: Վաճառողը պահանջում է, որ նման տեղեկության մշակման դեպքում նման գործակալները և երրորդ անձիք  հետևեն վաճառողի հրահանգներին և ենթարկվեն սույն գաղտնիության քաղաքականությանը, ինչպես նաև այլ միջոցներ ձեռնարկեն գաղտնիության պահպանման համար:

2.7. Վաճառողը իրավունք ունի պատվերների կատարման համար ներգրավելու երրորդ անձ` պատասխանատու լինելով իրենց գործողությունների համար գնորդի և ստացողի առջև:

2.8. Ձևակերպելով պատվերը ինտերնետ կայքում` գնորդը համաձայնություն               է տալիս իրենց անհատական տվյալների վերամշակմանը (այդ թվում, անունը, ազգանունը, հայրանունը, սուբյեկտի անհատական տվյալների հասցեն), համաձայն փոստային կատալոգների, տեղեկություն ակցիաների և հատուկ առաջարկների նպատակով: Գնորդի համաձայնությունը`  անհատական գործելու անսահմանափակ ժամկետով տվյալների մշակումը:

  1. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

3.1.  Վաճառողը պարտավորվում է.

3.1.1. Ինքնուրույն կամ երրորդ անձի ներգրավումով կազմակերպել ծաղիկների առաքումը և փոխանցումը  պատվիրատուին` համաձայն պատվերի ընդունված կարգի:

3.1.2 Այն դեպքում, եթե պատվիրված է «Ծաղկեփնջերի առաքման լուսանկարներ» ծառայությունը, ուղարկել  լուսանկարը  էլեկտրոնային  հասցեով` նշված պատվերը ձևակերպելիս երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում` ծաղիկների առաքման պահից: Վաճառողը ազատ է արձակվում «Ծաղկեփնջերի առաքման լուսանկարներ» ծառայության պարտականությունից, այն դեպքում, երբ ստացողը հրաժարվում է լուսանկարչությունից:

3.1.3. Անհամապատասխան ծաղիկների որակի դեպքում իրականացնել գործողություններ` գնորդի պահանջները բավարարելու համար` կապված անհամապատասխան ծաղիկների որակի հետ: Վերադարձնել պատվիրատուին` ծաղիկների համար վճարված կանխիկ գումարի ամբողջ կամ մասնակի մասը, կամ կազմակերպել լավ որակի  ծաղիկների կրկնակի առաքում` պատվիրատուին:

3.1.4. Ծաղիկների փոխանցումից հետո պատվիրատուին տեղեկացնել իր պատվերի ավարտի մասին` հաղորդագրությամբ կամ հեռախոսային համարներով կամ  էլեկտրոնային  հասցեով` պատվիրատուի պատվերում նշված: Եթե հինգ (5) օրվա ընթացքում, վաճառողի  ուղարկած  ծանուցումը գնորդին` պատվերի ավարտման մասին չի առարկվում, վաճառողի պարտավորությունները ըստ սույն պայմանագրի  համարվում է կատարված:

3.1.5. Եթե ստացողը հրաժարվում է ծաղիկներից կամ առաքման վայրի բացակայության դեպքում` համաձայնեցված պատվերի ժամում, անձը, ով իրականացնում է ծաղիկների առաքումը, պարտավոր է իր վրա վերցնել պատվիրատուի հեռախոսով կամ էլեկտրոնային հասցեով ծանուցած ծաղիկների պահպանման պարտականությունը, որոնք նշված են պատվերի մեջ: Ծաղիկների պահպանման պարտակնությունը ընդունվելով` գնորդը պահել տալուց հետո  օրվա ընթացքում պարտավոր է ինքնուրույն ստանալ վաճառողից` նշված ժամին և վայրում, եթե կողմերը չհամաձայնեցնեն ժամկետը, կամ առաքման նոր ժամ պայմանավորվեն` կրկնակի վճարման պայմանով: Նշված ժամկետի ավարտից հետո  պայմանագիրը համարվում է կատարված` ծաղիկների արժեքի 50% (հիսուն տոկոս)-ը պահելով:

3.2. Վաճառողը իրավունք ունի.

3.2.1. Պահել պատվերի ամբողջական արժեքը այն դեպքում, երբ պատվիրատուն նշել է ստացողի գոյություն չունեցող կամ թերի հասցեները, բացառությամբ այն դեպքերի` ըստ կողմերի համաձայնության գնորդը վճարում է ծաղիկների կրկնակի առաքման համար` ճշտված հասցեով:

3.2.2. Իրականացնել ծաղիկների առաքումը գնորդի պատվերում նշված հասցեով` նոր հասցեի համաձայնեցման և ստացողի հետ առաքման ժամի համաձայնեցման պայմանով:

3.2.3. Հրաժարվել առաքումից առանց պատվերի վճարված գումարի վերադարձի կամ կողմերի համաձայնությամբ` ստանալու լրացուցիչ վճարում գնորդի կողմից  առաքման արժեքով  կամ ծաղիկների արժեքով, այն դեպքում,               երբ պատվիրատուն ստացողի սխալ բնակավայր է նշել:

3.3.Գնորդը պարտավոր է.

3.3.1. Պատվերի գնի վճարում ծաղիկների առաքման պահից պատվիրատուին`  համաձայն գնորդների պատվերի պայմաններին համապատասխան: Պատվիրված ծաղիկների վճարումների համար  Գնորդը իրավունք ունի կիրառել հետևյալ մեթոդներց մեկը` նկարագրված «Պատվերի վճարում» բաժնում  www.nvirir.net/index/vtwarman_tarberakner/0-20

3.3.2. Փոխհատուցել վաճառողին գնորդի  պատճառով առաջացած յուրաքանչյուր լրացուցիչ ծախս, մինչ վաճառողների պարտավորությունների կատարումը:

3.4. Գնորդն  իրավասու է.

3.4.1. Ստանալ զեղչեր պատվիրելուց: Զեղչեր ձեռք բերելու պայմանները նշված են ինտերնետ կայքում` www.nvirir.net/index/akcianer հասցեով:

  1. Լրացուցիչ պայմաններ

4.1. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում  գնորդի պատվերը ստանալու օրվանից և ուժի մեջ է, մինչև կողմերի պարտականությունների ամբողջական կատարումը` նախատեսված  պայմանագրով:

4.2. Տեղադրելով պատվերը` գնորդը հաստատում է, որ սույն պայմանագրի պայմանները և այլ պայմաններ  նշված ինտերնետ կայքում “www.nvirir.net/index/ogtagorcman_paymanner/0-21” պայմանագրի կնքման պահից  ընդունվում են  առանց որևէ առարկության և համապատասխանում է իր փաստացի կամքին որպես գնորդ:

Տեղադրելով պատվերը` գնորդը  հասկանում է  սույն պայմանագրում օգտագործվող  տերմինների նշանակությունը,  բառերը և արտահայտությունները համաձայն իրենց իրավական սահմանումների և (կամ) մեկնաբանված` համաձայն ՀՀ օրենսդրության: